• Omkar/Jyoti Svarup
  Shri Adi Nathji
 • Parvati Svarup
  Shri Udya Nathji
 • Brahma Svarup
  Shri Satya Nathji
 • Vishnu Svarup
  Shri Santosh Nathji
 • Akash/Shesh Svarup
  Shri Achal Achambhe Nathji
 • Ganesh Svarup
  Shri Gajbeli Gajakanthar Nathji
 • Chander/Vanaspati Svarup
  Shri Chaurangi Nathji
 • Maya Svarup
  Shri Matsyender Nathji
 • Shiv Svarup
  Shri Goraksh Nathji
 • 84 Siddh
  9 Nath
 • Shri Shri Mahayogi Baba Anand Nathiji Maharaj
 • Shri Guru Vilas Nathji Maharaj